Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij

Autorzy

Maciej Kubiak

Redaktor naczelny

Adwokat, partner zarządzający w SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa autorskiego, mediów, filmowego i prasowego, IT i nowych technologii, reklamy i własności przemysłowej oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej, renomy oraz w sprawach gospodarczych.

Zrealizował kilkadziesiąt projektów obsługi prawnej produkcji filmowo-telewizyjnych, w tym wysoko budżetowych koprodukcji międzynarodowych. Doradzał wielu producentom, wydawnictwom muzycznym i książkowym, organizatorom koncertów, agencjom reklamowym i public relations, firmom IT czy domom mediowym. Konsultuje przedsięwzięcia związane z innowacjami, wdrażaniem automatyki i robotyki, danymi osobowymi, nowymi technologiami i komercjalizacją badań naukowych. Wspiera klientów w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pomagał w transgranicznych projektach licencyjnych oraz wejściu na polski rynek nowych brandów, w tym nowych kanałów telewizyjnych.

Od 2022 współtworzy kancelarię SKP, w której jest partnerem zarządzającym. Przez 14 lat związany z kancelarią LSW, w której przez ponad dekadę był partnerem współkierującym praktyką IP/TMT oraz odpowiadał za cyberbezpieczeństwo i wdrażanie legal tech. 

Adres e-mail: m.kubiak@skplaw.pl 

 

Maciej Ślusarek

Adwokat, partner zarządzający w SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nowych technologiach, ochronie wizerunku, IT, ochronie renomy i dobrego imienia, prywatności i danych osobowych. Jego znakiem firmowym są precedensowe postępowania sądowe i procesy dotyczące ochrony renomy osób i korporacji. Ze względu na doświadczenie w tym obszarze często doradza w kwestiach dotyczących publicznego wizerunku i jego ochrony. 

Doradzał przy setkach największych przedsięwzięć artystycznych i producenckich w Polsce. Realizował projekty dla producentów, artystów, wydawnictw książkowych i prasowych, agencji reklamowych, public relations oraz domów mediowych. Utalentowany negocjator – dla swoich klientów podpisuje najlepsze umowy, wspiera ich przy sprzedaży i udzielaniu licencji dotyczących praw autorskich i pokrewnych, a także pomaga w kwestiach prawnych związanych z przygotowywaniem, produkcją i emisją reklam oraz ich ochroną przed nieuczciwą konkurencją. Pracował przy obsłudze transakcji związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem nowych mediów oraz przy wielu przedsięwzięciach internetowych.

Od 2022 r. współtworzy kancelarię SKP, w której jest partnerem zarządzającym. Wcześniej pełnił tę funkcję w kancelarii LSW, której był współzałożycielem. 

Adres e-mail: m.slusarek@skplaw.pl

 

 Maciej Dudek

Partner w SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa autorskiego, IT i nowych technologii, ochrony danych osobowych. Nieobce jest mu także prawo filmowe i prasowe, prawo reklamy oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych związanych z ochroną dóbr osobistych.

Zajmuje się zagadnieniami prawa własności intelektualnej, w szczególności o obszarze prawa autorskiego i prawa reklamy. Wspiera klientów także w kwestiach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, praw konsumentów, ochrony dóbr osobistych oraz obszarze e-commerce.

Doradza przy wdrożeniach rozwiązań informatycznych, poczynając od postępowania ofertowego przy wyborze dostawcy, poprzez przygotowanie i negocjacje umów wdrożeniowych oraz serwisowych. Zrealizował szereg złożonych projektów w zakresie wdrożeń systemów informatycznych.

Zapewnia kompleksowe doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych, obejmujące audyt działalności dotyczącej przetwarzania danych, opracowanie i wdrożenie dokumentacji, a także reprezentowanie klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prowadzi również obsługę prawną w zakresie ochrony dóbr osobistych, reprezentując klientów przed sądami w przypadku naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych jak i prawnych.

W latach 2018-2022 związany praktyką IP/TMT Kancelarii LSW. 

Adres e-mail: m.dudek@skplaw.pl

 

Katarzyna Lejman

Partner w SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej i w zagadnieniach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Doradza w zakresie ochrony dóbr osobistych i wspiera prawnie zarządzanie kryzysami medialnymi. Jest cenioną  procesualistką, której ochronę swoich praw własności intelektualnej i dóbr osobistych powierzyli liczni klienci: agencje reklamowe, domy mediowe, przedstawiciele branży kreatywnej i naukowej, spółki z rynku usług informatycznych, rynku farmaceutycznego i wyrobów medycznych, politycy oraz organizacje społeczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach specjalizujących się w prawie własności intelektualnej, e-commerce i prawie procesowym. Jej sukcesy zawodowe i działalność społeczna zostały docenione przez kapitułę konkursu jubileuszowej X edycji konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2021”, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska. Kasia uzyskała tytuł laureatki 2. Miejsca.

Do 2022 r. przez 5 lat współpracowała z kancelarią LSW.

Adres e-mail: k.lejman@skplaw.pl

 

 Hanna Marcinkiewicz-Grzesiak

Partner w SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i ochronie wizerunku, ochronie renomy i dobrego imienia, prywatności i danych osobowych. Z sukcesem reprezentuje klientów w przypadkach tzw. kryzysów medialnych, na etapie przedprocesowym oraz w toku postępowań sądowych. Wspiera działy PR i agencje PR w opracowywaniu strategii medialnych, zarówno dla klientów z sektora publicznego, jak i podmiotów prywatnych.

Na co dzień wspiera podmioty z branży kreatywnej i rozrywkowej, w tym m.in. producentów filmowych i telewizyjnych, domy produkcyjne, domy mediowe, wydawców książek. Dzięki obsłudze polskich i międzynarodowych agencji reklamowych oraz działów marketingu i influencer marketingu ma także bogate doświadczenie w zakresie prawa reklamy i marketingu. Doradza organizacjom branżowym zrzeszającym podmioty z branży reklamowej i marketingowej, m.in. przygotowuje i opiniuje projekty regulacji dotyczących tych podmiotów.

W obszarze jej zainteresowań znajduje się także prawo mody, prawo ochrony konsumentów i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Adres e-mail: h.marcinkiewicz@skplaw.pl 

 

Piotr Nikołajuk

Partner w SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa własności intelektualnej – w szczególności prawa autorskiego – oraz prawa mediów i reklamy.

Prowadzi bieżącą obsługę prawną producentów telewizyjnych i filmowych, agencji reklamowych i wydawnictw. Reprezentował osoby fizyczne i prawne w sporach dotyczących ochrony dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich. W codziennej pracy współpracuje zarówno z producentami jak i twórcami, na wszystkich etapach tworzenia i eksploatacji produkcji dokumentalnych, seriali, audycji rozrywkowych, filmów i animacji. Wspiera ich w zakresie nabywania praw, licencjonowania oraz bieżącej obsługi i wyzwań jakie stawia przed nimi branża audiowizualna. Pracując jako entertaninment lawyer doradza klientom w zakresie copyright clearance, oceny ryzyk prawnych, negocjacji transgranicznych oraz wsparcia przy pozyskiwaniu finansowania projektów, stawiając na pierwszym miejscu powodzenie powierzonych spraw i interesy swoich klientów.

Od wielu lat oddany branży produkcji audiowizualnej, skupia się nie tylko na aspektach prawnych, lecz także praktycznych wyzwaniach organizacji produkcji. Dotychczas stworzył lub negocjował wiele umów developmentowych, opcji, nabycia praw, licencji, formatowych oraz tworząc prawne ramy dla koprodukcji i serwisów krajowych i międzynarodowych, zarówno dla polskich jak i zagranicznych producentów. Zdobywał doświadczenie zawodowe współpracując z wiodącą kancelarią prawniczą w USA obsługującą firmy działające na rynku rozrywki i mediów cyfrowych. Uczestniczył w projektach dotyczących nabywania oryginalnych i istniejących treści – dla kanałów telewizyjnych oraz dostawców usług VOD.

Adres e-mail: p.nikolajuk@skplaw.pl 

 

Paweł Myrda

Partner w SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego. Ma bogate doświadczenie w kwestiach ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Prowadzi bieżącą obsługę prawną producentów filmowych i telewizyjnych, w szczególności kompleksową obsługę produkcji filmowych i telewizyjnych. Przygotowuje i negocjuje kontrakty, m.in. umowy koprodukcyjne, dystrybucyjne i umowy z twórcami. Zajmuje się również prowadzeniem negocjacji i postępowań sądowych dotyczących produkcji i dystrybucji utworów audiowizualnych, z naciskiem na próby ich polubownego rozwiązania.

W swoim portfolio zawodowym ma także obsługę wysokobudżetowych produkcji realizowanych przez największych producentów w Polsce, zarówno państwowych jak i prywatnych.

Często reprezentuje twórców filmowych i muzyków w ich relacjach z producentami, wytwórniami oraz agencjami marketingowymi. Doradza im w kwestiach wizerunkowych, łącznie z prowadzeniem postępowań sądowych z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Adres e-mail: p.myrda@skplaw.pl

 

Ewa Karwowska

Senior associate w SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w prawie autorskim oraz prawie reklamy.

Posiada także doświadczenie w projektach z zakresu prawa autorskiego, obsługi prawnej filmów oraz reklam telewizyjnych. Współpracowała z największymi na rynku wytwórniami muzycznymi, producentami telewizyjnymi oraz dystrybutorami filmowymi.

Prowadziła negocjacje umów z zakresu prawa autorskiego. Zajmowała się obsługą prawną filmów oraz reklam telewizyjnych. Negocjowała również umowy koprodukcyjne i dystrybucyjne w języku polskim i angielskim, a także sporządzała i opiniowała umowy z zakresu prawa autorskiego, m.in. ze współtwórcami filmu, aktorskie, licencji muzycznych, umowy koprodukcyjne czy dystrybucyjne.

Zajmuje się współpracą z kierownictwem produkcji, producentem wykonawczym oraz pozostałymi członkami ekipy filmowej w trakcie realizacji zdjęć do filmów. Udziela porad prawnych kierownikom produkcji oraz producentom wykonawczym w trakcie realizacji zdjęć do filmów. Sporządza pisma procesowe, opinie prawne oraz rejestruje znaki towarowe na terenie Polski. Reprezentuje także klientów w sądzie w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Adres e-mail: e.karwowska@skplaw.pl 

 

Adrian Chodyna

Associate w SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa reklamy i mediów. Doradza także w ochronie wizerunku, ochronie renomy i dobrego imienia.

Zaangażowany w prowadzenie spraw sądowych dotyczących naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, jak również w postępowania z zakresu ochrony praw własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

W portfolio zawodowym ma obsługę podmiotów z branży kreatywnej. Prowadzi również bieżącą obsługę prawną producentów filmowych i telewizyjnych.

Adres e-mail: a.chodyna@skplaw.pl 

 

Katarzyna Drapała

Associate w SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. Prowadzi bieżącą obsługę prawną producentów filmowych i telewizyjnych. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych.

Zdobywała doświadczenie zawodowe w instytucji publicznej zajmującej się produkcją filmową – najpierw w dziale produkcji, a następnie w dziale prawnym. Koordynowała i nadzorowała liczne produkcje filmowe i telewizyjne, zarówno fabularne, jak i dokumentalne. Uczestniczyła w tworzeniu i negocjowaniu umów z twórcami, umów koprodukcyjnych, dystrybucyjnych itp.

Adres e-mail: k.drapala@skplaw.pl

 

Maria Dżaluk

Associate w SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. Zajmuje się także ochroną wizerunku, renomy i dobrego imienia oraz prywatności. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej i przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych oraz ochrony renomy.

Jej aktywność zawodowa obejmuje ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych oraz wsparcie prawne kryzysów medialnych. W zakresie jej zainteresowań znajdują się również prawo autorskie oraz prawo prasowe. 

Prowadzi bieżącą obsługę prawną w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych w działalności artystycznej, publicystycznej czy marketingowej.

Przygotowuje opinie prawne i umowy, które dotyczą szeroko pojętych przedmiotów prawa IP ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych, w tym opinie w zakresie zdolności odróżniającej znaków oraz ich potencjalnej kolizyjności ze znakami wcześniejszymi. Rejestruje znaki towarowe klientów krajowych, unijnych oraz międzynarodowych. Wspiera ich w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP i przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Adres e-mail: m.dzaluk@skplaw.pl

 

Karolina Kucharska

Associate w SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. Zajmuje się także ochroną wizerunku, renomy i dobrego imienia oraz prywatności. 

Zaangażowana w prowadzenie spraw sądowych dotyczących naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych w działalności artystycznej, publicystycznej czy marketingowej, jak również w postępowania z zakresu ochrony praw własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Doradza klientom w związku z kryzysami medialnymi.

W swoim portfolio zawodowym ma projekty dla wielu podmiotów z branży kreatywnej. Prowadzi również bieżącą obsługę prawną producentów filmowych i telewizyjnych.

Adres e-mail: k.kucharska@skplaw.pl

 

Marlena Kudła

Prawnik w SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk. Specjalizuje się w ochronie dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych. Bliskie są jej zagadnienia ochrony wizerunku, renomy i dobrego imienia. Zaangażowana w postępowania z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się także prawem własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa reklamy i mediów. W zakresie jej zainteresowań znajduje się również prawo umów.

Adres e-mail: m.kudla@skplaw.pl