Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
08.01.2024
NEW TECH & INNOWACJE

Nowa rola Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – stanie się koordynatorem usług cyfrowych

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało zaproszenie do udziału w konsultacjach założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw wdrażającej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o usługach cyfrowych – DSA).

W przepisach DSA wskazano, że Państwa Członkowskie działając na poziomie krajowym, wyznaczają odpowiedniego regulatora – organ pełniący koordynatora do spraw usług cyfrowych, odpowiadający za przestrzeganie przepisów DSA, oraz nadanie mu odpowiednich uprawnień.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy, organem koordynującym do spraw usług cyfrowych stanie się Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE), z którym współdziałać będzie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) w zakresie swoich kompetencji. Ustawa określi zakresy właściwości oraz kompetencji poszczególnych organów, w tym:

– prowadzenia postępowania wyjaśniającego, kontroli i postępowań przed właściwymi organami, związanych z naruszeniem przez dostawców usług pośrednich obowiązków wynikających z DSA; dostawcą usług pośrednich jest podmiot świadczący jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego:

1) usługę „zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;

2) usługę „cachingu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców;

3) usługę „hostingu” polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie;

– aspekty proceduralne związane z nakładaniem kar pieniężnych wskazanych w przepisach DSA oraz wnoszeniem skarg; maksymalna kara za niewypełnianie lub nienależyte wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów DSA wynosi 6% światowego obrotu;

– nadanie statusu zaufanego podmiotu sygnalizującego, czyli niezależnego podmiotu, posiadającego szczególną wiedzę ekspercką, działającego w sposób dokładny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności, których zgłoszenie treści uznanych za nielegalne mają być traktowane przez dostawców usług pośrednich w sposób priorytetowy; ze względu na wagę zagadnienia, jakim jest działalność zaufanych podmiotów sygnalizujących, Prezes UKE będzie zobowiązany w tej materii do zasięgnięcia opinii m.in. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

– certyfikacja organów pozasądowego rozwiązywania sporów (ADR);

Ponadto, w projekcie ustawy implementującej zawarto propozycje przepisów dotyczące odpowiedzialności cywilnej dostawców usług pośrednich. Przepisy DSA wprowadzają bowiem zasadę, że dostawca usług pośrednich powinien ponosić odpowiedzialność za szkody poniesione przez odbiorców usług spowodowane naruszeniem obowiązków określonych w DSA, przy czym takie odszkodowanie powinno być zgodne z przepisami krajowymi i powinno pozostawać bez uszczerbku dla innych możliwości przewidzianych na mocy przepisów o ochronie konsumentów.

Konsultacje potrwają do 19 stycznia 2024 r.

#DSA #koordynator usług cyfrowych #Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej #usługi cyfrowe

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.