Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
12.04.2024
REKLAMA & EVENTY

Odpowiedzialność karna organizatora imprezy masowej

Organizator eventu artystycznego lub rozrywkowego, zwłaszcza mającego charakter imprezy masowej, stoi przed koniecznością dopełnienia szeregu ważnych obowiązków. Jedną z podstawowych kwestii, o którą należy zadbać, jest konieczność zapewnienia wydarzeniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Zaniechanie należytej staranności w tym zakresie może wiązać się dla organizatora nie tylko z surowymi konsekwencjami finansowymi, ale również z odpowiedzialnością karną.

Definicja imprezy masowej

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 roku, imprezą masową artystyczno-rozrywkową jest impreza o charakterze artystycznym, rozrywkowym, lub zorganizowane, publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranie lub innym urządzeniu o dużej przekątnej obrazu (powyżej 3 metrów), na której liczba ustalonych zgodnie z przepisami miejsc dla uczestników wynosi:

  1. nie mniej niż 1000, gdy impreza ma się odbyć na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej;
  2. nie mniej niż 500, gdy impreza ma się odbyć w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej.

Podstawy odpowiedzialności karnej organizatora imprezy masowej

Podstawowe źródło przepisów, regulujących odpowiedzialność karną organizatora imprezy masowej, stanowi przywołana wyżej Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 2009 roku. Ustawa nakłada na organizatora szereg obowiązków, których niezrealizowanie lub  nienależyte zrealizowanie rodzi ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej.

Po pierwsze, organizator odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania. Obejmuje ono spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym oraz zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi. Za niezachowanie wyżej wymienionych wymogów przy organizacji imprezy masowej, grozi kara grzywny w wysokości od 1800 do nawet 1 080 000 złotych.

Po drugie, organizator odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie techniczne oraz logistyczne całej imprezy. W tym zakresie zobowiązany jest w szczególności do: spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, zapewnienia udziału służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa, zapewnienie pomocy medycznej, zorganizowania zaplecza higieniczno-sanitarnego, wyznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i policji, zapewnienia sprzętu ratowniczego i gaśniczego. Podobnie jak w poprzednim przypadku, niezrealizowanie powyższych wymogów naraża organizatora na karę grzywny w wysokości od 1800 do 1 080 000 złotych.

Po trzecie, organizator jest odpowiedzialny za kwestie formalnoprawne związane z organizacją imprezy masowej. Ma on zatem obowiązek uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie takiej imprezy, wydane w drodze decyzji przez właściwego miejscowo wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Organizacja imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia, niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub wbrew wydanemu zakazowi, stanowi przestępstwo zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Po czwarte, z racji ciążącego na organizatorze obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, może on ponosić odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, uregulowane w treści Kodeksu karnego. Taka sytuacja może mieć miejsce przykładowo, gdy na skutek zaniedbań przy organizacji imprezy masowej dojdzie do zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób (np. pożaru, zawalenia się budowli, eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych) lub do bezpośredniego niebezpieczeństwa wystąpienia takiego zdarzenia. W pierwszym przypadku organizator imprezy narażony jest na karę pozbawienia wolności w wymiarze od roku do 10 lat, z kolei w drugim, od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Jak ograniczyć ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej przez organizatora imprezy masowej?

Wymienione powyżej przykłady świadczą o tym, że zaniedbania popełnione przy realizacji imprezy masowej mogą narazić organizatora na surowe konsekwencje i kosztować go nie tylko utratę pieniędzy, ale w skrajnych przypadkach również wolności. Warto więc pamiętać, aby przy organizacji imprezy masowej dochować należytej staranności zarówno w przypadku osobistego wykonywania niezbędnych obowiązków, jak i przy doborze partnerów i podwykonawców, którym realizacja tych obowiązków zostanie powierzona. Nie należy również zapominać o skrupulatnym dokumentowaniu realizacji ciążących na organizatorze obowiązków, aby zwiększyć swoje szanse na skuteczną obronę przed ewentualnymi zarzutami.

 

Artykuł ukazał się w magazynie Think Mice – https://www.thinkmice.pl/news/prawo/4755-odpowiedzialnosc-karna-organizatora-imprezy-masowej

#event #impreza masowa #odpowiedzialność karna organizatora #organizator imprezy masowej

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.