Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
28.09.2015
MARKA & DESIGN

Zgoda buduje… czyli o nowelizacji prawa własności przemysłowej

W dniu 31 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę nowelizującą przepisy prawa własności przemysłowej. Nowelizacja wejdzie w życie w dniu 1 grudnia br. Mimo to, że ma ona przede wszystkim techniczny charakter, to nie należy zapomnieć o niezwykle ważnych zmianach, które omówiono poniżej.

Zgoda buduje…

Za najważniejszą zmianę w zakresie prawa znaków towarowych należy uznać wprowadzenie do polskiego prawa tzw. listów zgody, które pozwolą na rejestrację znaków towarowych, a które potencjalnie mogą prowadzić do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do  pochodzenia towarów lub usług oznaczonych wcześniejszym znakiem. Znowelizowana ustawa pozwala na rejestracje znaku towarowego podobnego do wcześniejszego znaku (zgłoszonego lub zarejestrowanego) pod warunkiem, że podmiot uprawniony do znaku wcześniejszego wyrazi pisemną zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego.

Powyższa informacja  powinna ucieszyć przedsiębiorców działających w ramach grup kapitałowych. Zmiany w prawie oznaczają bowiem możliwość uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe przez spółki córki pomimo podobieństwa takiego oznaczenia do znaku wcześniejszego zarejestrowanego na rzecz spółki matki. Do tej pory zgodnie z praktyką Urzędu Patentowego było to niemożliwe, nawet jeśli podmiot zależy dysponował stosowną zgodą na rejestracje takiego znaku.

W uzasadnieniu projektu do ustawy wskazano, że wprowadzenie instytucji listów zgody pozwoli na wydanie o około 1000 więcej decyzji pozytywnych dotyczących rejestracji znaków towarowych, które do tej pory nie mogły zostać zarejestrowane.

Wzór przemysłowy nadal chroniony jako utwór…

Na uwagę zasługuje również uchylenie art. 116 ustawy – Prawo własności przemysłowej, który stanowi, że: „Ochrona praw majątkowych do utworu, przewidziana w przepisach prawa autorskiego, nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór”. Po wejściu w życie ustawy – gdy ww. przepis utraci swoją moc – wzory przemysłowej będą nadal chronione jako utwory na podstawie przepisów prawa autorskiego. Do tej pory po wygaśnięciu prawa z rejestracji, które trwało maksymalnie 25 lat – wzór nie podlegał ochronie prawnoautorskiej. Nowelizacja  przepisów pozwoli na objęcie ochroną wzorów wobec których prawo z rejestracji wygasło. Należy wskazać, ze ochrona autorskich praw majątkowych trwa do 70 lat od dnia śmierci twórcy, a więc znacznie dłużej niż możliwa jest ochrona na gruncie przepisów prawa własności przemysłowej. Niezależnie od powyższego wzory mogą podlegać także ochronie na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powyższe rozwiązanie wydaje się być zainspirowane wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Flos SpA przeciwko Semeraro Casa e Familia SpA (C-168/09), w którym Trybunał stwierdził, że przepisy unijnej dyrektywy  2006/116/WE w sprawie ujednolicenia czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych stoją na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego wyłączającym z zakresu ochrony na podstawie prawa autorskiego wzory, które były chronione prawem z rejestracji.

Gdy nielojalny pracownik ujawni istotę wynalazku…

Niezwykle istotną zmianą w zakresie prawa patentowego jest wprowadzenie tzw. „ulgi w nowości”. Powszechnie wiadomo, że patenty udziela się na wynalazki, które są nowe – co oznacza, że wykluczone jest objęcie ochroną patentową wynalazku, który został uprzednio ujawniony.

Wprowadzenie ww. ulgi oznacza ona możliwość uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy (tzw. mały wynalazek) pomimo jego publicznego ujawnienia przez osoby  trzecie, a więc takiego który nie jest już „nowy” w rozumieniu przepisów prawa. Ujawnienie to musi być jednak spowodowane oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego. Ponadto warunkiem jest także zgłoszenie wynalazku najpóźniej w terminie 6 miesięcy od jego ujawnienia.

Zmiany, które wejdą w życie 1 grudnia należy ocenić pozytywnie. Niezależnie od nich, należy wskazać, że swoją drogę legislacyjną przemierza także tzw. III ustawa deregulacyjna, która również przewiduje zmiany w Prawie własności przemysłowej. Jedną z najważniejszych z nich jest przyznanie radcom prawnym i adwokatom uprawnienia (na równi z rzecznikami patentowymi) do występowania przed Urzędem Patentowym RP w zakresie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oraz utrzymywania ochrony znaków towarowych.

#patent #tsue #własność intelektualna #wynalazek #wyrok #wzór przemysłowy #znak towarowy

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.