Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
28.01.2016
FILM, MEDIA & GRY

Co nowego w Programach Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na 2016 r.?

Jak co roku mocą Zarządzenia Dyrektora PISF zostały wprowadzone nowe Programy Operacyjne na rok 2016, które różnią się w pewnych kwestiach od treści tych zeszłorocznych. A ponieważ Programy Operacyjne PISF to lektura obowiązkowa każdego producenta, ubiegającego się o dofinansowanie z instytutu, poniżej prezentujemy informacje dot. najważniejszych zmian obowiązujących w 2016 r.

Po pierwsze, potwierdzono, że z grona uprawnionych do składania wniosku o dofinansowanie wyłączone są podmioty bądź osoby fizyczne, wobec których PISF wystąpił na drogę sądową o zwrot dofinansowania, a także ci, którzy nie wywiązali się z wcześniejszych zobowiązań, takich jak: zwrot pożyczki, zwrot stypendium, nieprzekazanie należnych PISF zysków z eksploatacji. Stanowi to odzwierciedlenie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o kinematografii, ustanawiającego zakaz dofinansowania przez Instytut podmiotu, który w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Instytutem.  Instytut już od dawna stosował zasadę, zgodnie z którą podmiot, naruszający umowę z nim zawartą był wyłączony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie przez 3 lata. Dlatego można powiedzieć, że zmiana ta ma charakter przede wszystkim edukacyjny i informacyjny wobec producentów.

W przypadku uzyskania dofinansowania na rozwój projektu danego filmu oraz następnie jego produkcje, w latach poprzednich producent obowiązany był zwrócić otrzymaną dotacje na rozwój projektu przy wypłacie I raty dotacji przyznanej na produkcję (następowało potrącenie należności). Obecne Programy przewidują możliwość wnioskowania przez producenta o zwyżkę, będącą równowartością dotacji na development, w przypadku skutecznego rozliczenia dotacji na rozwój projektu. Oznacza to, iż producent, który rozliczy się z uzyskanego dofinansowania na development w sposób prawidłowy i PISF rozliczenie zaakceptuje, będzie mógł ubiegać się o otrzymanie pełnej kwoty na realizację produkcji. To oczywiście bardzo dobra wiadomość dla producentów.

W Programie Operacyjnym Produkcja filmowa, został wprowadzony mechanizm, który istniał już w PISF w umowach o dofinansowanie w formie pożyczek. Beneficjenci PISF korzystający z dofinansowania produkcji filmu fabularnego, pełnometrażowego filmu animowanego lub serii filmów animowanych, mają obowiązek w terminie 7 dni od podpisania umowy o udzielenie dotacji, dostarczyć do PISF oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 K.p.c. w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania lub jego niewykonania.  Oświadczenie, według wzoru określonego przez PISF, musi mieć formę aktu notarialnego i stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie produkcji. Umowa o dofinansowanie produkcji wchodzi w życie w dniu dostarczenia oświadczenia. Wzór oświadczenia zostanie opublikowany na www.pisf.pl po jego przyjęciu przez Radę PISF najpóźniej do 1 marca 2016 roku.

W uproszczeniu, dobrowolne poddanie się egzekucji to taka instytucja prawna, która umożliwia wierzycielowi dochodzenie od dłużnika określonej sumy pieniężnej bez potrzeby pozywania go do sądu. Dysponując oświadczeniem dłużnika, który dobrowolnie poddaje się egzekucji, wierzyciel może – w okolicznościach wynikających z tego oświadczenia – od razu występować do sądu o nadanie klauzuli wykonalności (gdzie oświadczenie jest badane tylko od strony formalnej – a nie, czy wierzyciel „ma rację”; nadanie klauzuli trwa kilka dni), a potem kierować sprawę do egzekucji komorniczej. Jest to zdecydowanie jedna z najgłośniej dyskutowanych zmian w stosunku do poprzednich lat. Nie ma co ukrywać, że jest to dodatkowe obciążenie formalne dla producentów (również finansowe – taksa notarialna – zależna jest od kwoty obejmowanej oświadczeniem – ale co do zasady wynosi kilka tysięcy złotych) oraz w razie sporu stawia Instytut w uprzywilejowanej pozycji procesowej. Faktu wprowadzenia przez PISF takiego wymogu zabezpieczenia umów o dotacje nie należy też jednak demonizować. Nie daje ono bowiem dodatkowych podstaw do odstąpienia od umowy niż miało to miejsce dotychczas. W praktyce zdecydowanie ułatwia PISF spory z nierzetelnymi producentami. Ale nadal w rękach producentów pozostaje szereg prawnych narzędzi aby bronić się, w sytuacji gdy mają inną niż Instytut ocenę sytuacji.

Nowością jest także wprowadzenie do Programów Priorytetu VI: Polsko Niemiecki Fundusz Filmowy, wcześniej funkcjonującego jedynie na podstawie porozumień. Rodzaje dofinansowanych projektów objętych tym Priorytetem to rozwój projektu pełnometrażowych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz produkcji pełnometrażowych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych pomiędzy producentem polskim a producentem z Niemiec Środkowych, Berlina lub Brandenburgii. Oznacza to odrębne fundusze dla Producentów tworzących koprodukcje polsko- niemieckie. W dodatku, zgodnie z Programami Operacyjnymi, jeżeli projekt pozyskał wcześniej dofinansowanie w ramach dofinansowanie na produkcje filmów fabularnych, dokumentalnych lub animowanych, istnieje możliwość, za zgodą Dyrektora PISF, ubiegania się o zwyżkę dofinansowania z tytułu koprodukcji polsko- niemieckiej. Szczegółowe informacje dotyczące trybu naboru wniosków oraz formularzy wniosków publikowane są przez współtworzących Fundusz tj. PISF, MDM i Medienboard na ich stronach internetowych.

Ponadto, obecnie Producenci zobowiązani są przygotować dwie wersje wniosku: skróconą i pełną. Ma to przyśpieszyć i usprawnić działania PISF zmierzające do podpisania umów z przyszłymi beneficjentami. Pełna wersja wniosku zawiera dokumenty, które wymagane są w wersji skróconej (m.in. takie jak: scenariusz filmu i jego streszczenie, eksplikacja reżyserska, CV reżysera i opis jego dorobku, opis walorów artystycznych i ekonomicznych filmu, kosztorys) oraz dodatkowo umowę nabycia praw do scenariusza, kopie umów na podstawie których nastąpi finansowanie przedsięwzięcia przez podmioty inne niż Instytut, dokumenty rejestrowe producenta, kopie dokumentów rejestrowych koproducentów/inwestorów, oświadczenie o podziale praw w przypadku projektów filmowych, których koproducentem jest nadawca telewizyjny bądź jednym ze źródeł finansowania są środki uzyskane od nadawcy telewizyjnego, list intencyjny od dystrybutora filmu wraz z kosztorysem promocji i dystrybucji. Wniosek o pożyczkę powinien zawierać również dodatkowo: sposób zabezpieczenia pożyczki oraz proponowane raty jej spłaty.

Życzymy powodzenia w ubieganiu się o dofinansowanie!

Aktualną treść Programów Operacyjnych można znaleźć tutaj:

https://www.pisf.pl/files/dokumenty/po_2016/Programy_Operacyjne_PISF_2016.pdf

#film #finansowanie #kino #PISF #produkcja filmowa #twórcy

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.