Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
08.07.2016
FILM, MEDIA & GRY

PISF nie przyznaje dofinansowania. Co dalej?

Każdy wniosek o udzielenie dofinansowania przez PISF jest opiniowany przez ekspertów. Po zaopiniowaniu wniosków Dyrektor PISF wydaje decyzję o przyznaniu dofinansowania na dany projekt, bądź odmawia przyznania dofinansowania. Istnieje także możliwość przesunięcia decyzji do następnej sesji, bądź skierowania do poprawek.

Zgodnie z Programami Operacyjnymi PISF na rok 2016, w przypadku, gdy wniosek otrzymał negatywną decyzję Dyrektora PISF, wnioskodawca może złożyć odwołanie w terminie do 15 dni od daty ogłoszenia wyników sesji na stronie internetowej PISF. Odwołania składane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyzja Dyrektora PISF w przedmiocie przyznania (promesy) bądź odmowy przyznania dofinansowania nie jest decyzją administracyjną, co zostało już jednoznacznie potwierdzone w orzecznictwie (postanowienia NSA z 5 lutego 2014 r., sygn. akt II GSK 89/14, II GSK 90/14, II GSK 91/14)[1]. W związku z tym, odwołanie od decyzji Dyrektora PISF nie musi spełniać wymagań odwołania w myśl przepisów artykułów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Decyzja negatywna Dyrektora PISF. Odwołanie

Odwołanie winno, m.in. być złożone w formie pisemnej i być opatrzone własnoręcznym podpisem. Powinno też zawierać informacje, jakiego projektu dotyczy oraz konkretnie sprecyzowany wniosek (o co wnosimy). Odwołanie winno posiadać też merytoryczne i szczegółowe uzasadnienie, z jakich przyczyn wniosek Producenta winien być rozpoznany pozytywnie.

Dyrektor PISF rozpatruje odwołania w terminie 30 dni liczonych od upływu 15 dni od opublikowania wyników sesji na stronie internetowej PISF. Odpowiedź na odwołanie również zawiera merytoryczne i szczegółowe uzasadnienie.

W przypadku odmowy udzielenia dofinansowania Dyrektor PISF może – jeżeli zaistnieją nowe okoliczności istotne dla oceny wniosku – skierować wniosek do ponownego zaopiniowania przez ekspertów. Decyzja w przedmiocie dofinansowania wydana po uzyskaniu tych opinii jest ostateczna. Oznacza to, że nie przysługuje już od niej odwołanie. Nowe okoliczności zależą od tego, z jakich przyczyn wniosek został oceniony negatywnie. Przy ubieganiu się o ponowną ocenę, Producent musi zmienić to, co było przyczyną pierwotnego odrzucenia (scenariusz albo zabezpieczenie kosztów produkcji, albo jeszcze inne przyczyny wskazane w Karcie oceny). Ponowna ocena nie odbywa się też w ramach jednej sesji.

Może być również tak, że projekt otrzyma rekomendację ekspertów, a Dyrektor PISF podjął negatywną decyzję z przyczyn innych, niż artystyczne (np. struktura finansowania, budżet, koproducenci). Producent może wówczas dokonać zmian i złożyć ponownie wniosek za zgodą Dyrektora. Jeżeli scenariusz w powtórnie złożonym wniosku nie został zmieniony lub został zmieniony nieznacznie w stosunku do wersji rekomendowanej przez ekspertów, Dyrektor PISF może podjąć pozytywną decyzję na podstawie dotychczasowych ocen eksperckich.

PISF

Poprawki, przesunięcia wniosku do następnej sesji

Czasami zdarza się, że wniosek, oceniony pozytywnie przez ekspertów, nie otrzymał w danej sesji ostatecznej decyzji Dyrektora PISF (np. w sytuacji braku środków). Taki wniosek może być uwzględniony ponownie, ale tylko raz, podczas jednej z kolejnych sesji.

Zaś w przypadku skierowania wniosku do poprawek i ponownego rozpatrzenia w następnej sesji, poprawki należy złożyć w ciągu sześciu tygodni od dnia publikacji takiej decyzji na stronie PISF. Złożenie poprawek po terminie uniemożliwi ponowne rozpatrzenie wniosku. W przypadku skierowania wniosku do poprawek i niezłożenia ich w terminie sześciu tygodni od publikacji, rozpatrzenie wniosku nastąpi w sesji innej niż następna, a poprawki należy złożyć w terminie obowiązywania naboru do danej sesji. Wnioskodawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych korekt i ponownego złożenia wniosku, bez obowiązku ponownej rejestracji wniosku w systemie przyjmującym wnioski PISF. Ponowna ocena ekspertów jest przeprowadzana we współpracy z Działem Literackim PISF.

Wnioskodawca ma też prawo zrezygnować i wycofać wniosek.

 

Dobre wieści dla producentów – rezygnacja z wymogu oświadczenia o poddaniu się egzekucji

Warto także przypomnieć, że w Programach Operacyjnych PISF zostało uchylone postanowienie 6.5. zasad ogólnych dla Priorytetów III, IV, V w przedmiocie dostarczenia PISF jako załącznika do umowy o dofinansowanie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z art. 777 K.p.c. W związku z tym, producenci podpisujący umowę o dofinansowanie z PISF nie będą musieli przedstawiać tej formy zabezpieczenia umowy w PISF.

 

[1] NSA w orzeczeniu stwierdził, iż sprawy dotyczące dofinansowania na podstawie ustawy z 2005 r. o kinematografii nie są sprawami z dziedziny administracji publicznej, a działania podejmowane w ich toku przez Dyrektora PISF nie są ani decyzjami administracyjnymi z art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a. ani aktami z zakresu administracji publicznej dotyczącymi uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.

#dofinansowanie #film #finansowanie #kino #PISF #produkcja filmowa #sąd #wyrok

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.