Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
05.07.2016
FILM, MEDIA & GRY

Producenci gier wideo z dofinansowaniem z funduszy UE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło program finansowania prac B+R, prowadzonych przez twórców gier wideo. Ma on spopularyzować komercjalizację wyników prac badawczych. Kwota, którą można uzyskać w ramach konkursu, to 80 mln zł.

 

GAMEINN to program umożliwiający finansowanie prac badawczo-rozwojowych (prace B+R), prowadzonych przez twórców gier wideo, jako odpowiedź na potrzeby zrzeszonych przedsiębiorców, prowadzących działalność w tym sektorze i reprezentatywnych dla tego sektora. Program został uruchomiony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach PO IR Działanie 1.2., a kwota przeznaczona na wsparcie w ramach pierwszego konkursu programu GAMEINN, to 80 mln złotych.

 

Pomoc. Dla kogo i z jakim przeznaczeniem

GAMEINN opiera się na Rozporządzeniu nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Rozporządzenie GBER) w zakresie dopuszczalnej pomocy na projekty badawczo-rozwojowe. Uznaje się, że pomoc przyznana w ramach wyłączenia przewidzianego w Rozporządzeniu GBER z mocy prawa uznawana jest za dopuszczalną, jeśli spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu GBER. Wówczas nie powstanie również obowiązek uprzedniego notyfikowania pomocy Komisji Europejskiej.

Wsparcie w ramach GAMEINN ma na celu, m.in. skuteczniejszą komercjalizację wyników prac B+R w tym sektorze i stworzy możliwość zaistnienia sektora poza rykiem krajowym. Wnioskodawcami mogą być zarówno MŚP, jak i tzw. duże przedsiębiorstwa. Wnioskodawcami mogą być również konsorcja. Środki w ramach GAMEINN mogą być przeznaczone wyłącznie na działania B+R.

Wsparcie dostępne w ramach GAMEINN może posłużyć na opracowanie i rozwój technologii, takich jak budowa wieloplatformowych silników grafiki, mapowanie rzeczywistych obrazów, modelowanie 3D na potrzeby rozległych światów wirtualnych, czy wykorzystanie w grach sztucznej inteligencji. Nie jest możliwe łączenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach tego samego zadania, rozumianego jako wydzielony fragment prac realizowany w ramach projektu.

Wnioski o dofinansowanie w ramach GAMEINN można składać do 16 sierpnia 2016 roku.

 

Projekty z szansą na pomoc

Projekt dofinansowany w ramach GAMEINN musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w dokumencie konkursowym: „Zakres tematyczny konkursu”, tj. w szczególności obejmujących:

  • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
  • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
  • Zastosowania Sztucznej Inteligencji,
  • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
  • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
  • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
  • Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

video-games-925929_960_720

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi: 500 000 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi: 20 000 000 PLN. Poziom dofinansowania na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) określają odrębne przepisy.

W ramach instrumentu wsparcia dopuszcza się zwiększenie poziomu dofinansowania w związku z realizacją projektu:

– w ramach tzw. skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami

Albo:

– z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu; szczegółowe warunki przyznania premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu określa „Przewodnik po kryteriach wyboru projektów dla Działania 1.2.”.

Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu przed rozstrzygnięciem konkursu, z zastrzeżeniem, że koszty kwalifikowane projektu mogą być ponoszone najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed tym dniem, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikującymi do objęcia wsparciem. Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. 31 grudnia 2023 r. a okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.

 

Podwykonawstwo i koszty kwalifikowalne

Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może jednak przekroczyć:

1) 60% wartości kosztów kwalifikowalnych m–w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;

2) 50% wartości kosztów kwalifikowalnych–w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

 

Koszty kwalifikowalne projektów badawczo-rozwojowych przypisuje się do konkretnej kategorii działalności badawczo-rozwojowej i obejmują one m.in:

1. koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni   zatrudnieni przy danym projekcie;

2. koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;

3. koszty budynków (koszty amortyzacji) i gruntów (koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe) w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;

4. koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu;

Za koszty kwalifikowalne w przypadku studium wykonalności uznaje się koszty jego realizacji.

Z wnioskami do NCBiR wiąże się sporo – nie zawsze przyjemnych – formalności. Jednak GAMEIN to nie jedyna możliwość pozyskiwania finansowania na gry. Jakie są inne? Napiszemy o tym niebawem, a zainteresowanych tematyką zapraszamy do lektury naszych wcześniejszych wpisów na blogu dot. sektora gier komputerowych – np. o tym co ma wspólnego środkowo amerykański dyktator z wirtualnym mieczem

#b+r #finansowanie #gry #inwestycje #R&D #UE

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.